Strida 在西環碼頭

Posted on May 1, 2008 in Strida, 單車, 相片

一路以來都在西環碼頭(正是之前有人跳海抗議公開招標的裝卸區, 跑一圈也有兩公里)練習, 自然也要在這裏和Strida拍一拍照.

FG081141746-1112

FG081191732-1591

FG081141715-1086

FG081141734-1105

FG081141742-1110

FG081141904-1120

FG081141913-1129

# # # #

One thought

Leave a Reply