Moving Planet Hong Kong 2011

Posted on Sep 24, 2011 in Strida, 單車

這個Moving Planet香港站比年初時的無污染香港單車遊少人參與(無污染有九百多位人士參加), 也所以不用警察沿途封路.

西環集合
FG112670928-05356

FG112670901-05343

出發前宣言
FG112670942-05364

吉席街
FG112670953-05375

德輔道西
FG112670958-05390

德輔道中
FG112671019-05422

鬥青
FG112671026-05430

遮打道
FG112671027-05434

美利道
FG112671029-05439

軒尼斯道
FG112671040-05444

高士威道
FG112671055-05461

電氣道
FG112671103-05481

渣華道
FG112671107-05498

終點-北角碼頭
FG112671114-05510

FG112671118-05512

# #

Leave a Reply